• 0

    Free Shipping on All Orders Over $100
  • 0

    Free Shipping on All Orders Over $100

สมัครตัวแทนจำหน่าย

ลูกค้าสามารถสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทั้งในนาม ร้านค้า และในนามนิติบุคคล รายการเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอเป็นตัวแทนจำหน่ายลูกค้าสามารถดูได้จากลิสท์รายการค่ะ และท่านสามารถส่งข้อมูลให้ทีมบริการลูกค้าตัวแทนจำหน้่ายพิจารณาได้ตามช่องทางนี้ค่ะ :

E-mail : sales@mdwallpaper.com    |    Fax : +66 2 932 6985 / +66 2 530 4119

 

error: Content is protected !!
Shopping cart close